عمل پیوند موی طبیعی در چند جلسه انجام می شود؟

تعداد جلسات پیوند مو به عوامل زیر بستگی دارد :
  –  1وسعت ناحیه ای از سر که نیاز به پیوند مو دارد .
  –  2تعداد گرافتهایی که پیوند می شوند.
  –  3میزان تراکمی که مورد نظر بیمار است.
  –  4خصوصیات فردی بیمار ( مثلا موهای مجعد پس از عمل تراکم بهتری را نسبت به موهای نرم ، ایجاد می کنند .)